Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

3.7.8 TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ ODLITKŮ

Základní konstrukční pravidla

Volit vhodný materiál odlitku se zřetelem na funkční, technologické a ekonomické požadavky
Odlitek má mít hladké, jednoduché tvary o stejné tloušťce stěn
Odlitek nemá mít ostré úhly a hrany -> Volba správného zaoblení
Různé tloušťky stěn mají být spojeny pozvolnými přechody
V jednom místě se má spojovat co nejméně stěn
Odlitek musí být navržen tak, aby vnitřní pnutí nezpůsobovalo vznik trhlin
Tloušťky stěn odlitku se mají ve směru k předpokládaným nálitkům zvětšovat
Správně volit přídavky na obrábění
Odlitek navrhovat tak, aby se model dal vyjmout z formy -> pamatovat na úkosy na součásti a technologické přídavky
Vnitřní stěny odlitku chladnou mnohem pomaleji než strany vnější -> velikost vnitřní stěny 0,7 až 0,9 násobek strany vnější

Pokud to není nutné nemá mít odlitek výčnělky a osazení: protože:
- Zvětšuje se hromadění kovu
- Vznik nebezpečných přechodů a trhlin
- Zhrubnutí zrna
- Ztěžují smrštění odlitků


Předlité díry

Díry v odlitcích se vyrábí pomocí jader
Minimální rozměry předlitých děr se nachází ve strojnických tabulkách

Při tvorbě díry jsme omezeni:
- Pevností jádra
- Možnostmi jeho dobrého upnutí ve formě

Je-li délka jádra kratší než dva průměry, upevňují se jádra na jednom konci (jednostranně - letmo)
Je-li délka jádra delší, upevňuje se obou straně
Poloha jádra musí být taková, aby se daly vzniklé plyny odvádět vzhůru
Musí se přihlížet ke způsobu odstraňování jader
Okraje děr se zpevňují lemem


Tloušťka stěn

Při volbě minimální tloušťky stěny se bere na zřetel:
Rozměry
Materiál
Hmotnost
Způsob namáhání
Způsob lití

Doporučené hodnoty jsou uvedeny ve strojnických tabulkách


Dělící rovina formy

Má být volena tak, aby se model vyjímal z formy co nejlépe

Nejvýhodnější: Rovná dělící rovina

Méně časté dělicí roviny:
Lomená
Zakřivené

Části odlitku, kde se vyžaduje homogenita a těsnost ploch, které se budou obrábět se umisťují do spodní části formy -> Kov tuhne rychleji a neobsahuje příměsi jako strusku a písek
Pouzdra a válce se odlévají ve svislé poloze, aby struktura všech obráběných ploch byla hustá a stejnorodá
Odlitky ze šedé litiny se odlévají masivnější částí do spodu formy -> pro netvoření sraženin
Odlitky z temperované litiny se odlévají masivnější částí vzhůru ->Aby se netvořili sraženiny, používá se nálitků


Nálitky

Důvod tvoření nálitků: Pro výrobu "zdravého" odlitku bez staženin -> Při tuhnutí dochází ke zmenšení objemu a v místech, kde je mnoho materiálu (velký průřez), se tvoří staženiny (dutiny) -> Snaha, aby se staženiny tvořili mimo odlitek - v nálitcích, které se z odlitku odstraňují při jeho čištění

Provedení nálitků je různé (závisí hlavně na tvaru a materiálu odlitku), ale musí splňovat následující požadavky:
1. Každé místo výše položené je nálitkem místu položené níže
2. Koule vepsaná do nejtlustšího místa odlitku musí projít všemi místy nad tímto místem směrem k nálitku (pravidlo vepsané koule)
3. Nálitky se umisťují na místa, která budou obráběna
4. Poloha nálitku při lití rozhoduje:
- O způsobu formování
- Uspořádání v tokové soustavy
- O velikosti přídavků (technologické i na obrábění)
5. Konstruktér musí vědět, kde budou nálitky umístěny, aby se mohli snadno a ekonomicky odstranit


Čištění odlitků

Vnitřní dutiny v odlitcích se vytváří jádry -> Jejich výroba a zakládání do formy zvyšuje pracnost výroby odlitku

Při používaní jader se přihlíží k:
Dostatečnému počtu děr pro odplynění
Ke způsobu odstranění jádrového písku a výztuh
K čištění odlitku
K přístupnosti vnějších i vnitřních ploch odlitku


Obrábění odlitků

Konstrukce musí umožnit:
- Rychlé upnutí -> Zkrácení vedlejších časů
- Omezení nutnosti používání velkých obrábějících strojů
- Vhodné rozmístění obráběných ploch se zřetelem k využití obráběcích metod
- Nálitky mají být kolmé na podstavu -> Pro omezení šikmého ustavení na obrábějícím stroji
- Umožnění přesného vedení nástrojů
- Souosé díry musí umožnit podepření vrtacích tyčí s vrtacím nástrojem na obou stranách


Další zásady pro navrhování

V místech, kde hrozí nebezpečí koroze, používá se hladkých, svislých nebo nakloněných stěn a oblých tvarů -> Kapaliny rychle a úplně stečou a neulpí v rozích

Pro usnadnění formování musí být odlitek:,
- Co nejjednodušší
- S Jednoduchou dělící rovinou
- Všechny stěny kolmé k dělící rovině
- Co nejméně volných částí -> Modou se ztratit nebo posunout -> Ztěžuje a zdražuje formování

Při určování polohy odlitků s vnitřními dutinami se musí zajistit možnost kontroly stěn odlitků při skládání formy
- Nelze-li jádro ve formě stabilně uložit, podpírá se podpěrkami

Při návrhu odlitků se musí přihlížet k:
- Materiálním, personálnímu a technického vybavení slévárny
- Dodacím lhůtám
- Výrobním nákladům

Žádné komentáře:

Okomentovat